Items from Osram


Osram G6.35 Osram - 12V 50W

  • 12V 50W
Item no.: 80512O

Osram G6.35 Osram - 24V 150W

  • 24V 150W
Item no.: 80514
Contact person